Sociedades ParticipadasEntre os fins da Sociedade Xestora de Intereses da USC, figuran os relativos á participación da Sociedade nos proxectos e iniciativas emprendedoras que a USC promova:

  • A tenencia e administracións das participacións en compañías mercantís constituídas pola Universidade de Santiago e que coadxuven ós fins que lle competen.
  • Promove-la creación como socio único ou xunto a terceiros de compañías mercantís para a realización por medio das mesmas de actividades e prestación de servicios que coadxuven ó cumprimento dos fins que competen á Universidade de Santiago de Compostela
  • Prestación ás sociedades mercantís nas que participe, ás sociedades participadas directamente pola Universidade de Santiago e terceiros de servicios de carácter contable, fiscal, administrativo e de asesoramento en xeral. art 2. dos Estatutos
 • Diagrama Unicorp


  Para o cumprimento deste obxectivo fundacional, a USC decide residenciar tódalas súas participacións nas compañías mercantís existentes no activo de unixest, e acomete-la creación das novas compañías dende a propia Sociedade Xestora.

  Este enfoque permite o desenvolvemento dunha auténtica política corporativa, aproveitando as sinerxias derivadas da complementariedade das iniciativas e proxectos empresariais promovidos dende a USC.